Kerhon säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka
 
Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon Karjakerho r.y. Sen kotipaikka on Mikkeli ja toimialue ProAgria Etelä-Savon alue. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi.


2 § Kerhon tarkoituksena on

 1. toimia lypsykarjanomistajien ja muiden nautakarjan parissa työskentelevien maakunnallisena yhteistyöelimenä.
 2. edistää lypsykarjan jalostusta, tuotosseurantaa ja erikoisneuvontaa sekä neuvoin ja ohjein avustaa karjanjalostus- ja maitotilaneuvontaa suorittavia organisaatioita.
 3. edistää lypsykarja- ja muun nautakarjan omistajien sosiaalista yhteistoimintaa ja ammatillista osaamista.
 4. valvoa jäsentensä etuja karja- ja maataloudellisissa yhteisöissä.
 5. toimia lypsykarjatalouden ja muun nautakarjatalouden yleisten edellytysten parantamiseksi.
 
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
 1. Järjestää yleisötilaisuuksia, retkiä, kilpailuja, juhlia ja näyttelyitä
 2. Harjoittaa tiedotustoimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lypsykarjatalouden yleisten edellytysten kehittämiseksi
 3. Työskentelee muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. Varsinaista elinkeino- ja ansiotoimintaa kerho ei harjoita eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
 
4§ Kerhon jäsenyys ja jäsenmaksu
 1. Kerhon johtokunta hyväksyy varsinaisiksi jäsenikseen vain karjanomistajajäsentiloja. Lisäksi jäseniksi ilman äänioikeutta voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yrityksiä ja yhteisöjä sekä kannattajajäseniä.
 2. Kerhon kokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on joko kerhon toiminnassa tai yleensä kotieläintalouden edistämisessä ansioitunut. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon yleisissä kokouksissa.
 3. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
 4. Kerhon johtokunta voi erottaa kerhosta jäsenen, joka muistutuksista huolimatta on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, muut kerholle tekemänsä sitoumukset täyttämättä tai toiminut kerhon etuja ja tarkoitusperiä vastaan.
 5. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä sekä yritys- että yhteisöjäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

5 § Kerhon varojen hoito

Kerho voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä. Kerhon toiminnan ja vakavaraisuuden turvaamiseksi kerhon taloutta on hoidettava sen periaatteen mukaan, että kerhon pääoma on sijoitettava tuottavalla ja turvaavalla tavalla. Pääoman arvo on pyrittävä säilyttämään vähintään nykyisen suuruisena. Pääoman tuottoa voidaan käyttää kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi.

 
6 § Kerhon kokoukset

Kerhon päätäntävaltaa käyttää kerhon vuosikokous, jonka kerhon johtokunta kutsuu koolle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kerhon kokoukset on kutsuttava kokoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se kerhon toimialueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kerhon kokoukset pidetään kerhon toimialueella.

 
7 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esitetään kerhon vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
 4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta
 7. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot
 8. Valitaan jäsenet kerhon johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
 10. Valitaan edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin kerho voi edustajat valita tai ehdokkaat esittää. Edustajat tulee valita alueellisesti tasapuolisesti
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 § Päätöksenteko

Kerhon kokouksissa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei joku läsnäoleva jäsen vaadi äänestystä suljetuin lipuin. Vaaleissa äänestys suoritetaan lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kokouksissa varsinaista jäsentä voi valtakirjalla edustaa myös perheenjäsen. Kannattaja-, yritys-, yhteisö- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.


9 § Kerhon johtokunta

Kerhoa edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa valintahetkellä korkeintaan 62-vuotiasta kerhon varsinaista jäsentä. Johtokunnan jäsenten valinnassa on mahdollisimman tasapuolisesti huomioitava kerhon toimialueen eri osat. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuoroiset jäsenet valitaan arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla ja heistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 
10 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa
 1. Valita vuosittain kerholle sihteeri, mikäli mahdollista kerhon alueella toimivan Faba Osk:n toimihenkilö, taloudenhoitaja ja tarvittavat asiantuntijajäsenet.
 2. Hoitaa kerhon asioita näiden sääntöjen ja kerhon kokousten päätösten mukaan
 3. Vastata kerhon rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
 4. Vastata kerhon tileistä, esittää tilit ja toimintakertomus vuosikokoukselle
 5. Esittää vuosikokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvaa vuotta varten
 6. Kutsua koolle kerhon kokoukset, sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
 7. Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 8. Valmistella esitys ProAgria Etelä-Savon karjavaliokunnan jäsenistä ja muista mahdollisista edustajista.

11 § Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan määräämän muun henkilön kanssa.


12 § Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta voidaan tehdä kerhon kokouksessa siinä tapauksessa, että kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta. Kerhon purkamispäätös on lisäksi käsiteltävä toisessa kerhon kokouksessa, jonka voi kutsua koolle aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisen kokouksen jälkeen. Jos purkamisesitys saa toisessa kokouksessa kahden kolmasosan enemmistön annetuista äänistä, purkamispäätös vahvistetaan.

 
13 § Kerhon purkaminen

Kerhon purkautuessa tai jos se lakkautetaan, kerhon varat on käytettävä viimeisen kokouksen määräämällä tavalla karjatalouden edistämiseksi kerhon toimialueella.

 
14 § Kerhon tilit

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. (Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta, toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.)

 
15 § Yleissäännös

Mikäli näissä säännöissä ei ole muuta sanottu, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti